Produkt dnia
CarChem Leather BOX PROMO
CarChem Leather BOX PROMO
169,00 zł 131,99 zł
szt.
Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Regulamin

Sklep internetowy działający pod adresem www.carchem.pl jest prowadzony przez firmę Partner Maciej Broniszewski ul. Poznańska 50a 62-510 Konin wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej przez Prezydenta Miasta Konina pod numerem 018542/04, nr NIP 665-001-59-43, nr Regon 311005650

Dane kontaktowe:
Partner Maciej Broniszewski
ul. Poznańska 50a 62-510 Konin
Drogą elektroniczną za pomocą formularza kontaktowego.
telefon 723 911 911


§ 1

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, w szczególności zasady oraz warunki zawarcia i wykonania za pośrednictwem Sklepu umowy sprzedaży towarów dostępnych w Sklepie.
 2. Sklep prowadzi działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Sklep nie wyraża realizację umowy poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz wysyłanie towaru za granicę.


§ 2

Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyte są wymienione poniżej określenia należy przez nie rozumieć:

 1. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez firmę Partner Maciej Broniszewski, z siedzibą w Koninie przy ul. Poznańskiej 50a wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej przez Prezydenta Miasta Konina pod numerem 018542/04, nr NIP 665-001-59-43, nr Regon 311005650, działający pod adresem www.carchem.pl
 2. Klient – osoba fizyczna, która ukończyła 13 rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, chyba że posiada ona pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która korzysta ze Sklepu, w szczególności, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie składa zamówienie.
  W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, wszelkie czynności tego podmiotu w Sklepie, może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z korzystaniem ze Sklepu oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Klienta.
 3. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, który składa zamówienie w Sklepie, za pośrednictwem strony internetowej www.carchem.pl, w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową;
 4. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 5. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, określające towar prezentowany w Sklepie oraz jego ilość, stanowiące złożenie Sklepowi przez Klienta oferty zawarcia za pośrednictwem strony internetowej www.carchem.pl umowy sprzedaży na odległość towarów będących przedmiotem zamówienia; 


§ 3

 1. Wszystkie produkty dostępne w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 2. Wszystkie ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 3. Sklep wystawia paragon fiskalny lub fakturę VAT. Potrzebę otrzymania faktury VAT należy zgłosić Sklepowi za pomocą poczty elektronicznej z podaniem pełnych danych wraz z numerem NIP
 4. Faktura VAT może być dostarczana drogą elektroniczną na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, chyba, że Klient wyraźnie zaznaczy, że faktura VAT powinna być dostarczona w formie tradycyjnej.


§ 4

 1. Sklep umożliwia Klientom rejestrację i założenie konta.
 2. Klient może założyć konto w Sklepie  naciskając na stronie głównej Sklepu www.carchem.pl zakładkę „Zarejestruj się”. Rejestracja jest możliwa również podczas składania zamówienia. Dokonanie rejestracji wymaga wypełnienia formularza rejestracyjnego przez podanie adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) oraz hasła.
 3. W celu dokonania rejestracji wymagane jest zapoznanie się i zaakceptowanie niniejszego Regulaminu, a także wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych podanych podczas rejestracji, oznaczonych jako obligatoryjne. Podanie danych oznaczonych jako obligatoryjne jest niezbędne do założenia Konta Klienta, realizacji i obsługi zamówień oraz rezerwacji złożonych w Sklepie, a także prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną. Podanie danych oznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu dokonania rejestracji.
 4. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego należy nacisnąć przycisk „Zarejestruj się”. Następnie, na podany w formularzu rejestracyjnym adres poczty elektronicznej (adres e-mail), Sklep wyśle potwierdzenie dokonanej rejestracji.
 5. Po dokonaniu rejestracji Klient może zalogować się do Sklepu podając wskazany podczas rejestracji adres poczty elektronicznej (adres e-mail) oraz hasło.


§ 5

 1. Sklep umożliwia Klientom składanie zamówień bez założenia konta o którym mowa w § 4
 2. Złożenie przez klienta zamówienia jest warunkiem dokonania zakupu towarów znajdujących się w Sklepie.
 3. Warunkiem złożenia zamówienia jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta niniejszego Regulaminu, podanie przez Klienta jego danych osobowych, oznaczonych jako obligatoryjne, oraz wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych podanych podczas składania zamówienia w celu realizacji i obsługi zamówienia złożonego w Sklepie. Podanie danych osobowych oznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu złożenia zamówienia.
 4. W celu złożenia zamówienia, Klient, za pośrednictwem strony internetowej Sklepu www.carchem.pl, kompletuje zamówienie poprzez wskazanie rodzaju oraz ilości zamawianego towaru, wybiera miejsce dostarczenia towaru, sposób płatności oraz wypełnia formularz zamówienia. Przez naciśnięcie na przycisk „+ Do koszyka” Klient dokonuje wyboru towaru znajdującego się w asortymencie Sklepu w chwili składania zamówienia, zgodnie z jego opisem oraz ceną
 5. Klient dokonuje wyboru sposobu dostawy oraz płatności poprzez wskazanie odpowiedniej opcji w formularzu zamówienia i zobowiązuje się do zapłaty wynikających z nich kosztów.
 6. Informacja o całkowitej wartości zamówienia, która obejmuje cenę towaru oraz koszty jego dostarczenia, jest każdorazowo podawana na stronie Sklepu przed złożeniem zamówienia przez Klienta.
 7. W formularzu zamówienia Klient wskazuje:
  • imię i nazwisko
  • adres
  • numer telefonu
  • adres e-mail
 8. Sklep umożliwia wskazanie przez Klienta adresu dostarczenia towaru innego niż adres zamieszkania Klienta będącego Konsumentem, bądź inny adres niż adres siedziby lub adres miejsca prowadzenia działalności gospodarczej Klienta niebędącego Konsumentem.
 9. W przypadku dokonania przez Klienta wyboru sposobu dostawy poprzez Paczkomaty, wymagana jest zapoznanie się i akceptacja przez Klienta z regulaminem świadczenia usługi Paczkomaty 24/7.
 10. Złożenie zamówienia następuje po skompletowaniu przez Klienta zamówienia, wskazaniu miejsca dostarczenia towaru, sposobu płatności oraz wypełnieniu formularza zamówienia.
 11. Złożenie zamówienia następuje poprzez naciśnięcie przez Klienta na przycisk „Zamawiam i płacę”.


§ 6

 1. Po otrzymaniu przez Sklep zamówienia Klienta  - oferty zawarcia umowy sprzedaży towarów będących przedmiotem zamówienia, Sklep wysyła na adres poczty elektronicznej wskazany w formularzu zamówienia wiadomość z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji.
 2. W przypadku złożenia przez Klienta zamówienia poprzez zarejestrowane Konto Klienta informacja zostanie przesłana na adres e-mail wskazany przy rejestracji Konta.
 3. Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od dnia otrzymania potwierdzenia zamówienia od realizacji, z zastrzeżeniem płatności przy odbiorze osobistym lub za pobraniem.
 4. Sklep realizuje zamówienie niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni roboczych po zaksięgowaniu na rachunku bankowym Sklepu zapłaty ceny zgodnej z zamówieniem z zastrzeżeniem wypadków w których Klient wybrał opcję płatności za pobraniem lub płatności gotówką przy odbiorze osobistym.
 5. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego towaru, będzie on realizowany w siedzibie firmy ul. Poznańska 50a 62-510 Konin, w terminie wskazanym w informacji o przyjęciu zamówienia do realizacji.
 6. W przypadku podania błędnych lub niepełnych danych wymienionych w § 5 ust 7 regulaminu Sklep zawiadomi o tym Klienta poprzez wysłanie wiadomości na wskazany w zamówieniu adres poczty elektronicznej lub telefonicznie na numer podany w formularzu zamówienia w celu weryfikacji danych ich uzupełnienia lub poprawienia.
 7. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w momencie otrzymania przez Klienta wiadomości elektronicznej zawierającej potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji.


§ 7

 1. Sklep odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi  zawarte w Kodeksie Cywilnym.
 2. Reklamacje z tytułu rękojmi można złożyć w formie elektronicznej, za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się na stronie Sklepu pod adresem www.carchem.pl/pl/contact, lub w formie pisemnej na adres Partner Maciej Broniszewski ul. Poznańska 50a 62-510 Konin
 3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać co najmniej:
  • imię, nazwisko, adres, adres e-mail Klienta,
  • datę zawarcia umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
  • przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Klienta,
  • wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację. 
 4. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sklep zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 5. Klient ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że Sklep niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez Sklep, albo Sklep nie wymienił produktu  na wolny od wad, ani tej wady nie usunął.
 6. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 7. Jeżeli Klientem jest Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sklep usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady.
 8. W przypadku złożenia przez Klienta żądania:
  • wymiany rzeczy na wolną od wad zamiast proponowanego przez Sklep usunięcia wady;
  • usunięcia wady zamiast proponowanej przez Sklep wymiany Towaru;
  Sklep może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałby nadmiernych kosztów.
 9. Sklep rozpoznaje reklamację z tytułu rękojmi niezwłocznie nie później w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.
 10. O rozstrzygnięciu reklamacji Klient zostanie poinformowany poprzez wysłanie wiadomości na wskazany w zamówieniu adres e-mail lub w formie pisemnej.
 11. Brak ustosunkowania się przez Sklep do reklamacji Klienta będącego Konsumentem w terminie 14 dni oznacza, iż została ona uznana za uzasadnioną.
 12. Towar oferowany w sklepie nie jest objęty gwarancją.


§ 8

 1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w terminie 14 dni od otrzymania zamówionego produktu, Klient będący Konsumentem ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi świadczenia i produkty, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić.
 2. Zasady odstąpienia od umowy, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Klient może skorzystać, a także przypadki, w których prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje określone są w pouczeniu, stanowiącym Załącznik nr 1 do regulaminu.


§ 9

 1. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach Sklepu, składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w opisie produktu w tym za wskazaną cenę oraz pokrycia kosztów wybranego przez siebie sposobu dostawy.
 2. Podane przez Klienta dane osobowe Sklep zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności zawartą w Załączniku nr 2 do Regulaminu .
 3. Sklep może zmienić Regulamin i udostępniając jego nową wersję na stronie internetowej Sklepu www.carchem.pl. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Sklep, który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia zmienionego Regulaminu, z zastrzeżeniem, że zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.


§ 10

W sprawach nieuregulowanych właściwe jest prawo polskie. Żadne z postanowień regulaminu nie organiczna uprawnień Klienta przysługujących mu na postawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964 r. Nr 16 poz. 93 ze. zmianami) oraz ustawy z dnia 14 maja 2014 r. o prawach konsumenta.


§ 11

 1. Sklep informuje, iż w przypadku powstania sporu oprócz możliwości skorzystania z dochodzenia praw na drodze sądowej istnieje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia praw.
 2. Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. 
 3. Sklep informuje, iż powyższa informacja nie wyłącza ani nie ogranicza w jakikolwiek sposób możliwości wyboru i korzystania przez Klienta z sądowych lub pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów ani podmiotów prowadzących takie postępowania. Wskazane w postanowieniach powyżej wyliczenie sposobów bądź podmiotów ma charakter przykładowy i niewyczerpujący, nie ogranicza ani nie wyłącza jakichkolwiek uprawnień Klienta.Załącznik nr 1 Informacje o prawie odstąpienia od umowy

 1. Klient będący Konsumentem ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Klient będący Konsumentem wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta będącego Konsumentem weszła w posiadanie rzeczy.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient będący Konsumentem musi poinformować Sklep o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia, oświadczenie powinno być wysłane na adres Partner Maciej Broniszewski, ul. Poznańska 50a, 62-510 Konin.
 4. Sklep udostępnia wzór formularza odstąpienia od umowy. Korzystanie z formularza oferowanego przez Sklep nie jest obowiązkowe.
 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient będący Konsumentem wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 6. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Sklep zwraca Klientowi będącemu Konsumentem wszystkie otrzymane od Niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.
 7. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, o ile Klient wyraźnie nie zgodzi się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie Klient nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 8. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 9. Klient będący Konsumentem zobowiązany jest odesłać zakupiony towar na adres Partner Maciej Broniszewski, ul. Poznańska 50a, 62-510 Konin niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował Sklep o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli rzecz zostanie odesłana przed upływem terminu 14 dni.
 10. Klient będący Konsumentem w razie odstąpienia od umowy zobowiązany jest ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 11. Klient będący Konsumentem odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 12. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
  • świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  • w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
  • w której Konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
  • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  • zawartej w drodze aukcji publicznej;
  • świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  • dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy. 

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy:


...................., dnia .................... 201… r.

………………………………….

………………………………….

………………………………….

/Imię Nazwisko

Adres

Adres e-mail/

 

Partner Maciej Broniszewski
ul. Poznańska 50a
62-510 Konin

 

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

 

Na podstawie art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827), niniejszym oświadczam i informuję, że odstępuję od umowy sprzedaży produktów …………………………………… zawartej w dniu………….. które to produkty zostały dostarczone w dniu ……………………………………….

 

Oświadczam, iż zgodnie z art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta wyrażam zgodę na zwrot kosztów produktu oraz kosztów dostarczenia produktu w formie przelewu bankowego, na rachunek ……………………………………………………………..Załącznik nr 2 Polityka Prywatności

 1. Składając zamówienie, Klient świadomie akceptuje warunki Polityki Prywatności oraz zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie powierzonych danych osobowych w celu realizacji umowy sprzedaży, przy ewentualnym zwrocie/ wymianie/ reklamacji towaru. Wyrażenie zgody Klienta na udostępnianie swoich danych osobowych w celu otrzymywania wiadomości o promocjach, nowościach, wyprzedażach oraz wydarzeniach stanowi o akceptacji zasad Polityki Prywatności.
 2. Partner Maciej Broniszewski ul. Poznańska 50a 62-510 Konin jako administrator strony nie udostępnia danych osobowych innym podmiotom do celów marketingowych.
 3. Udostępnianie jakichkolwiek danych jest dobrowolne.
 4. Udostępnione przez Klienta dane osobowe, pozyskane w celu zawarcia umowy sprzedaży, wystawienia dowodu sprzedaży, wysyłki towaru, ewentualnego zwrotu/ wymiany/ reklamacji oraz w celu otrzymywania wiadomości o promocjach, nowościach, wyprzedażach oraz wydarzeniach to następujące dane: imię, nazwisko, adres e-mail, adres, adres wysyłki, telefon, dane dotyczące płatności.
 5. Zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy o ochronie danych osobowych, każda osoba, która udostępniła swoje dane osobowe ma prawo do ich wglądu, dokonania zmiany a także do zaprzestania udostępniania swoich danych.
 6. Każda zmiana może być dokonana przez Klienta poprzez edycję danych w Koncie Klienta. Zmiana danych osobowych, ich poprawienie bądź zgłoszenie żądania zaprzestania ich przetwarzania są możliwe również poprzez skierowanie pisemnego zgłoszenia na adres Maciej Broniszewski ul. Poznańska 50a 62-510 Konin
 7. W wyniku złożenia zamówienia lub rejestracji Konta Klienta, Sklep uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa danych określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami) w celu realizacji zamówienia.
 8. Za zgodą Klienta Sklep uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa danych określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami) informowania o nowych produktach i promocjach oferowanych w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.


Powyższy Regulamin obowiązuje od dnia 25 grudnia 2014 r. 


Regulamin obowiązujący do 24 grudnia 2014.

Regulamin określa zasady sprzedaży artykułów oferowanych przez sklep internetowy CarChem Polska, działający pod adresem www.carchem.pl, prowadzony przez firmę Partner Maciej Broniszewski, z siedzibą w Koninie przy ul. Poznańskiej 50a wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej przez Prezydenta miasta Konina pod numerem 018542/04, nr NIP 665-001-59-43, nr Regon 311005650 zwany w dalszej części Sprzedającym.

1. Złożenie zamówienia
1. Informacje zawarte w sklepie internetowym Carchem Polska stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego, nie stanowią oferty w rozumieniu art. 543 Kodeksu Cywilnego. Kupujący składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na stronie internetowej sklepu, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu.
2. Zamówienia przyjmowane są poprzez formularz zamówienia dostępny w koszyku na stronie sklepu CarChem Polska.
3. Do realizacji zamówienia konieczne jest podanie przez Kupującego imienia, nazwiska lub nazwy firmy, ulicy, kodu pocztowego, miasta oraz numeru telefonu kontaktowego i adresu poczty elektronicznej.
4. Przyjęcie zamówienia do realizacji następuje, po potwierdzeniu przez Kupującego zamówienia (dla zamówień za pobraniem) lub zaksięgowania wpłaty (dla zamówień przedpłaconych)
5. Niezwłocznie po przyjęciu zamówienia do realizacji Sprzedający poinformuje o tym Kupującego poprzez wysłanie wiadomości na wskazany w zamówieniu adres poczty elektronicznej.
6. W przypadku wyczerpania stanu magazynowego zamówionego towaru zamówienia będą realizowane według kolejności zgłoszenia. Kupujący zostanie niezwłocznie poinformowany o tym fakcie poprzez wysłanie wiadomości na wskazany w zamówieniu adres poczty elektronicznej i będzie miał możliwość wyboru innego towaru albo anulowania zamówienia wraz ze zwrotem wpłaconych kwot, jeżeli były dokonane.
7. W przypadku podania błędnych lub niepełnych danych wymienionych w pkt 1.3 Regulaminu Sprzedający zawiadomi o tym Kupującego poprzez wysłanie wiadomości na wskazany w zamówieniu adres poczty elektronicznej lub telefonicznie na numer podany w formularzu zamówienia w celu weryfikacji danych ich uzupełnienia lub poprawienia.
8. W razie braku możliwości weryfikacji uzupełnienia lub poprawienia danych Sprzedający ma prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia.

2. Ceny i sposób zapłaty
1. Ceny wszystkich produktów przedstawione w sklepie internetowym CarChem Polska wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT (ceny brutto).
2. Ceny produktów nie zawierają kosztów dostawy.
3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen, wprowadzania i wycofywania ofert promocyjnych oraz ich zmian. Kupujący dokonuje zakupu towaru oraz zamówienia usługi według cen oraz wysokości kosztów dostawy obowiązujących w chwili złożenia zamówienia.
4. Do sprzedaży promocyjnej, wyprzedaży, oferty dnia i innych sprzedaży specjalnych przeznaczona jest ograniczona ilość towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania zapasów.
5. Sprzedający wystawia paragon fiskalny lub fakturę VAT. Potrzebę otrzymania faktury VAT należy zgłosić Sprzedającemu za pomocą poczty elektronicznej z podaniem pełnych danych wraz z numerem NIP
6. Należność za dane zamówienie równa jest sumie cen wszystkich zamawianych towarów oraz kosztów ich dostawy.
7. Zapłata ceny za towar zamówiony w sklepie internetowym CarChem Polska jest możliwa poprzez:
- płatność gotówką przy odbiorze osobistym w siedzibie sprzedającego,
- płatność gotówką za pobraniem,
- przelewem na konto.

3. Koszt, termin i sposób dostawy
1. Zamówienia są dostarczane w sposób określony przez Kupującego w formularzu zamówienia na adres wskazany w tym formularzu.
2. Koszt dostawy zależny jest od wybranego przez Kupującego sposobu dostawy. Koszt podany jest w koszyku zamówienia.
3. Nadanie przesyłki przez Sprzedającego następuje do 3 dni roboczych od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji ustalonego zgodnie z pkt 1.4 niniejszego regulaminu z zastrzeżeniem pkt 1.6.
4. Na terenie Polski przesyłki dostarczane są w terminie:
- do 7 dni roboczych od jej nadania w przypadku przesyłki kurierskiej
- do 14 dni roboczych od jej nadania w przypadku przesyłki pocztowej

4. Prawo do zwrotu towaru
1. Kupujący będący konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie dziesięciu dni od daty wydania rzeczy z wyjątkiem sytuacji, o których mowa w art. 10 ust. 3 oraz art. 16 ust. 1 pkt. 10 Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 roku.
2. Kupujący obowiązany jest złożyć Sprzedającemu pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Przykładowy wzór oświadczenia stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.
3. Kupujący korzystający z ustawowego prawa odstąpienia od umowy powinien dostarczyć Sprzedającemu towar, zwracając dowód zakupu, kartę gwarancyjna oraz inne przedmioty, które otrzymał od Sprzedającego w wyniku wykonania danej umowy.
4. Koszt dostarczenia zakupionego towaru do sprzedawcy w przypadku odstąpienia o którym mowa w pkt 4.1 pokrywa Kupujący.
5. Jeżeli w przypadku odstąpienia przez Kupującego od umowy, towar jest zniszczony lub w jakikolwiek inny sposób obniżona została jego wartość na skutek okoliczności za które Kupujący ponosi odpowiedzialność, Sprzedający może domagać się stosownego odszkodowania w tym zakresie.
6. Sprzedawca dokonuje na rzecz Kupującego zwrotu kwoty pieniężnej równej uiszczonej cenie towaru wraz z odsetkami w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwrot ceny następuje na rachunek bankowy podany przez Klienta albo w drodze przekazu pocztowego, wysłanego na adres wskazany w zamówieniu.

5. Reklamacje
1. Reklamacje należy składać
-w formie pisemnej na adres korespondencyjny: Partner Maciej Broniszewski 62-510 Konin ul. Poznańska 50a
-poprzez formularz dostępny na stronie sklepu internetowego CarChem Polska.
2. W zgłoszeniu należy podać podstawę reklamacji oraz w razie możliwości opis wady towaru i okoliczności jej wykrycia.
3. Towar należy dostarczyć na adres korespondencyjny Sprzedającego na koszt Kupującego. W razie uznania reklamacji Sprzedający zwraca koszt przesyłki.
4. Sprzedający rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia otrzymania poprawnie złożonej reklamacji.
5. O rozstrzygnięciu reklamacji Kupujący zostanie poinformowany poprzez wysłanie wiadomości na wskazany w zamówieniu adres poczty elektronicznej lub w formie pisemnej
6. W przypadku uwzględnienia reklamacji, towar zostanie naprawiony lub wymieniony na nowy. Jeżeli wymiana lub naprawa nie są możliwe, Kupujący otrzyma zwrot uiszczonej należności.

6. Szkody transportowe
1. W chwili odbioru przesyłki Kupujący powinien w obecności kuriera dokładnie sprawdzić stan opakowania zewnętrznego.
2. W przypadku stwierdzenia przez Kupującego zewnętrznych uszkodzeń przesyłki lub zastrzeżeń co do ilości dostarczonego towaru lub zawartości przesyłki, Kupujący powinien sporządzić w obecności kuriera protokół szkody. Dokument powinien być sporządzony w dwóch jednakowych egzemplarzach, z których jeden pozostaje u Kupującego. Protokół szkody stanowi dowód w postępowaniu reklamacyjnym.

7. Polityka prywatności
1. W wyniku złożenia zamówienia Sprzedający uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa danych określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami) w celu realizacji zamówienia.
2. Za zgodą Kupującego Sprzedający uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa danych określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami) informowania o nowych produktach i promocjach oferowanych w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej
3. Sprzedający zapewnia Kupującemu, którego dane osobowe przetwarza, realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie.

8. Postanowienia końcowe
1. Sprzedający może zmienić Regulamin. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Sprzedającego, który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie CarChem Polska zmienionego Regulaminu, z zastrzeżeniem, że transakcje zawarte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.
2. W przypadku powstania sporów strony dołożą wszelkich starań by sprawę załatwić polubownie.
3. Regulamin obowiązuje od dnia 6 marca 2012.

 

Załącznik nr 1

 

...................., dnia .................... 201… r.

………………………………….

………………………………….

………………………………….

/adres konsumenta/

 

Partner Maciej Broniszewski
ul. Poznańska 50a
62-510 Konin


Oświadczenie
o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271 z późn. zm.) oświadczam, że odstępuję od umowy kupna-sprzedaży z dnia .................... której przedmiotem był zakup …..........................................................................

Równocześnie nadmieniam, że przesyłkę zawierająca zakupiony przez mnie towar otrzymałem w dniu ………………..

Mając na uwadze powyższe w załączeniu zawracam, w stanie niezmienionym, zakupiony towar i równocześnie wnoszę, na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy, o wydanie pisemnego poświadczenia o zwrocie świadczenia.

 

........................................

/podpis konsumenta/

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl